Córki Bożej Miłości

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości

Dom Pomocy Społecznej w Prusach prowadzony jest przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości założone w Austrii w 1868 r. przez Matkę Franciszkę Lechner, pochodząca z Edling w Górnej Bawarii.

Początkowo zgromadzenie  funkcjonowało jako religijny związek kobiet w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach z 1867 r. W pierwszym rozdziale statutów czytamy: ” Stowarzyszenie Bożej Miłości jest związkiem kobiet, które wyłącznie ze względu na chrześcijańską miłość bliźniego, poświęca się nieodpłatnej opiece i wychowaniu potrzebujących pomocy dziewcząt”.  Już po roku czasu Założycielce udało się przekształcić stowarzyszenie w zgromadzenie zakonne.

Od początku swojej działalności Siostry zajmowały się ubogimi. Początkowo były to dziewczęta przybywające ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Siostry dawały im schronienie,  odpowiednie kwalifikacje, referencje i bezpieczną pracę. Często powracały do sióstr, kiedy to z powodu wieku, chorób nie mogły już pracować.

W człowieku ubogim, zagrożonym, siostry  rozpoznawały cierpiącego Chrystusa co stało się  misją i charyzmatem Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

Charyzmaty ( z greckiego charismata znaczy dar) są to różne dary, które można otrzymać jedynie od Boga. Są one szczególnymi talentami uzdalniającymi człowieka do posługiwania( służby) w Kościele, wyrażającego się w pomocy innym. Konsekwencją charyzmatu Córek Bożej Miłości jego widocznym i sprawdzalnym wyrazem jest hasło: Wszystko dla Boga, dla Biednych i dla naszego Zgromadzenia.

Dom Pomocy Społecznej w Prusach powstał z przekształcenia Sierocińca w Pleszowie na zakład dla dzieci upośledzonych umysłowo w 1961 r. Pierwotną jego siedzibą był Pleszów.

W 1986 z powodu dużego skażenia środowiska przez koksownię placówka została przeniesiona do Prus. W zakładzie przebywały dziewczęta od 3-18 roku życia, a później umieszczano je w Zakładzie dla Dorosłych w Krakowie. Początkowo praca opiekuńczo- wychowawcza była prowadzana w III grupach, w których przebywało od 15-18 wychowanek. A od 1966 r. powstała IV grupa licząca wówczas 5 wychowanek, tworzyły je dzieci leżące.

W 1970 r. zorganizowano w DPS Szkołę Życia. Kilka wychowanek korzystało z nauczania w Podstawowej Szkole Specjalnej w Nowej Hucie, niektóre  uczennice uczęszczały do Szkoły Rzemieślniczej w Nowej Hucie.

Na mocy umowy zawartej 29.03.1984r. w Warszawie Pomiędzy Zgromadzeniem Córek Bożej miłości w Krakowie a zrzeszeniem Katolików „Caritas”, Zarząd Główny w Warszawie zobowiązał się oddać na własność zgromadzenia nieruchomość położoną w Prusach w zamian za użytkowanie nieruchomości, którą zajmowały siostry w Pleszowie. Do 1990r. Dom Specjalny „Caritas” w Prusach funkcjonował na podobnych zasadach jak w Pleszowie. Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Prusach stanowi umowa zawarta między Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej a Zgromadzeniem Córek Bożej Miłości w Dniu 19.07. 1990r., zarządzenie Wojewody Krakowskiego z dnia 26.05.1991 oraz Statut. Jak wynika z umowy zawartej 20.03. 1998r. między Wojewodą Krakowskim jako reprezentującym skarb państwa a Zgromadzeniem Córek Bożej Miłości fundusze na pokrycie kosztów funkcjonowania domu przekazuje wojewoda za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Krakowie.

Obecnie  Dom Pomocy Społecznej w Prusach jest placówką stacjonarną zapewniającą wychowankom  całodobową opiekę. Placówka przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży  i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywa w niej 53 osoby w wieku od  13 do 58 lat.

Opiekę nad nimi sprawują siostry i personel świecki.